The World is Ours - David Correy

(TNO) Đây là bài hát World Cup đang dược phổ biến rộng rãi thông qua sự quảng bá của Coca-Cola. Bài hát do ca sĩ David Correy trình bày.
Lời bài hát:
Run like you're born to fly
Live like you'll never die
Dare what you dare to dream
And everything in between

We are drawn by the rhythms
That beat through our hearts
When we all come together
We're seven billion starts

The world is ours
Ooo oh  oo o ooh o o o oo
Seven billion starts
Ooo oh  oo o ooh o o o oo
The world The world The world
The world is ours

Light Up The World
Light Up The World

Sign out your battle cry
Under the stadium sky
Oceans and land divide
United we feel inside

You can stand on my shoulders
And raise up your arms
When we all come together
We light up the dark

The world is ours
Ooo oh  oo o ooh o o o oo
Seven billion starts
Ooo oh  oo o ooh o o o oo
The world The world The world
The world is ours

Light Up The World everybody
Light Up The World to do mundo
Light Up The World everybody
Pra Batucar, Pra Batucar

The world is ours
Ooo oh  oo o ooh o o o oo
Seven billion starts
Ooo oh  oo o ooh o o o oo
The world The world The world
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết