• Vui và lo ở Sao Paulo

    Vui và lo ở Sao Paulo

    (TNO) Trở lại Sao Paulo sau một thời gian ở Rio de Janeiro, tôi bắt gặp một không khí có phần sôi động hơn.