• MAFIFA lộng hành quá... (*)

    MAFIFA lộng hành quá... (*)

    (TNO) Chú Văn Gan vừa gọi cho tôi, chú bảo là thắng Chile thì chú ấy vui rồi nhưng bực cái ông 'Bố Già' Blatter thì chú ấy vẫn bực.