Vẫn yêu, vẫn tin CR7 nhiều lắm

Vẫn yêu, vẫn tin CR7 nhiều lắm

Mềm nắn rắn buông là nghệ thuật thương thuyết, nghệ thuật xử lý tình huống mà những người thông minh áp dụng trong cuộc sống và những cuộc chơi.